Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hous B.V, gevestigd te Oostrum, gemeente Venray aan de  Franklinstraat 1  

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder  

a. Hous: de besloten vennootschap Hous B.V., gevestigd te Oostrum, gemeente Venray.  b. Opdrachtgever: eenieder die met Hous een overeenkomst heeft gesloten danwel aan  Hous een offerte heeft gevraagd danwel inlichtingen heeft ingewonnen omtrent de  diensten en werkzaamheden van Hous.  

c. Aanbieding: een aanbieding c.q. offerte van Hous gericht op het sluiten van een  overeenkomst, danwel enige andere informatie welke door Hous is verstrekt.  d. Opdracht: de ingevolge een aanbieding/offerte met Hous gesloten overeenkomst  terzake een door Hous te verrichten prestatie.  

e. Meerwerk: alle werkzaamheden en leveranties danwel wijzigingen in de uitvoering  zijdens Hous, welke niet in de aanbieding/offerte danwel in de met Hous gesloten  overeenkomst zijn begrepen, indien en voor zover deze voor Hous kostenverhogend  zijn.  

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van,  overeenkomsten met en uitvoering van overeenkomsten door Hous.  

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn voor Hous slechts bindend indien zij  schriftelijk door Hous zijn bevestigd. Eventueel schriftelijk door Hous bevestigde  afwijkingen gelden enkel en alleen op het uitdrukkelijk genoemde afwijkend  onderdeel en laten voor het overige de toepasselijkheid van de onderhavige  algemene voorwaarden onverlet.  

c. Indien één of meerdere bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden nietig zijn  of vernietigbaar geacht worden, dan blijven de overige bepalingen van deze  algemene voorwaarden geheel van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q.  vernietigde bepalingen zullen Hous en de opdrachtgever alsdan nieuwe bepalingen  overeenkomen welke zo dicht mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de  oorspronkelijke bepaling.  

3. Aanbiedingen/offertes 

a. Toezending door Hous van aanbiedingen en/of documentatie verplicht Hous niet tot  het sluiten van een overeenkomst. Alle aanbiedingen/offertes van Hous zijn  vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en deze zijn – behoudens  eerdere herroeping – geldig tot 30 dagen na het uitbrengen daarvan.  

b. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand zodra de door Hous aan de  opdrachtgever verzonden getekende opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever  eveneens getekend is geretourneerd en door Hous retour is ontvangen. Indien echter  niet uiterlijk binnen acht dagen na verzending door Hous, deze door opdrachtgever  getekende opdrachtbevestiging door Hous retour is ontvangen, vervalt alles en is er  geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de opdrachtgever bij ondertekening  van de opdracht enige wijziging aanbrengt is Hous daaraan niet gebonden. Eventuele  of beweerde onjuistheden dienen door de opdrachtgever, op straffe van verval, schriftelijk binnen de genoemde termijn van acht dagen aan Hous kenbaar te worden  gemaakt.  

c. Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking draagt de opdrachtgever er zorg voor dat  hij tijdig alle noodzakelijke danwel nuttige informatie – hemzelf of derden betreffend –  aan Hous verstrekt zodat Hous de werkzaamheden op de juiste wijze en adequaat kan  begroten voor de definitieve prijsvorming van de overeenkomst.  

4. Documenten en overige verstrekkingen opdrachtgever 

a. De opdrachtgever draagt zorg dat Hous tijdig kan beschikken over de  publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die voor het verrichten van de  werkzaamheden door Hous vereist zijn, alsmede over het gebouw, het terrein of het  water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd met inbegrip van  voldoende gelegenheid voor aanvoer/opslag en/of afvoer van bouwstoffen en  hulpmiddelen, alles in zodanige staat de Hous haar werkzaamheden onbelemmerd  kan opstarten en ongehinderd in de overeengekomen tijdspanne in één doorlopend  uitvoeringsproces kan voltooien.  

b. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de werkzaamheden van Hous zich richten op  het uitvoerend bouwbedrijf op het gebied van de burgerlijke- en utiliteitsbouw. Voor  zover van Hous enige bemoeienis wordt gevraagd met het aanvragen van de vereiste  overheidsvergunningen beperkt zich deze activiteit van Hous tot het verrichten van  administratieve handelingen doch Hous wordt nimmer verantwoordelijk voor de  daadwerkelijke verkrijging van die vergunning(en) en Hous is terzake dan ook nimmer  aansprakelijk.  

c. Eventuele tekeningen, bestek en verdere technische documenten ten behoeve van de  door Hous te leveren prestatie worden door de opdrachtgever aangeleverd. Voor  zover Hous tekeningen en technische documenten verzorgt, zijn deze alléén gericht  op de technische en uitvoeringsgerichte aspecten van de door Hous te leveren  prestatie en niet op de publiekrechtelijke eisen en randvoorwaarden, welke geheel  onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen. Desnodig zal de  opdrachtgever ten aanzien van dit laatste aspect voor zijn rekening adviseurs dienen  in te schakelen.  

d. Alle door Hous bij de aanbieding/offerte verstrekte tekeningen en gegevens, zoals  maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Alle  documentatie welke door opdrachtgever van of via (de diensten van) Hous wordt  verkregen, blijft eigendom van Hous en deze mag zonder schriftelijke toestemming  van Hous niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.  

e. Indien het vervaardigen door of zijdens Hous van tekeningen, andere ontwerpstukken,  berekeningen en soortgelijke documentatie niet tot een opdracht aan Hous leidt, is  Hous bevoegd de daaraan verbonden kosten m.i.v. de eigen werkzaamheden aan de  opdrachtgever in rekening te brengen.  

5. Omvang werkzaamheden 

a. De overeenkomst met Hous omvat de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze  in de aanbieding/offerte danwel (nader) in de overeenkomst staan omschreven. 

b. Eventuele verdere diensten waaronder bemoeienissen met de aanvragen voor  vergunningen en subsidies vallen niet onder het aangenomen werk; deze zullen door  Hous afzonderlijk in rekening worden gebracht tenzij deze uitdrukkelijk en met zoveel  woorden in de offerte dan wel (nader) in de overeenkomst staan omschreven.  

c. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem  voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede voor de door of namens hem  gegeven orders en aanwijzingen.  

d. Hous staat binnen de hierboven sub a tot en met c aangegeven kaders in voor de  juiste uitvoering van de werkzaamheden en leveringen, met dien verstande dat indien  tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat aanpassingen noodzakelijk  danwel wenselijk zijn, Hous de bevoegdheid heeft om naar eigen inzicht de uitvoering  te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot prijsaanpassing, mits daarbij tenminste  kwalitatief een gelijk eindresultaat wordt bereikt.  

e. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de bodemgesteldheid. Indien  de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke Hous redelijkerwijs  had mogen verwachten, daaronder begrepen de afwezigheid van  bodemverontreiniging, heeft Hous het recht de meerdere door die afwijking  veroorzaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

f. Indien door de opdrachtgever bouwstoffen of hulpmiddelen ter beschikking worden  gesteld en deze gebreken vertonen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de  daardoor veroorzaakte schade. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle  schade als gevolg van de door hem danwel in zijn opdracht door derden uitgevoerde  werkzaamheden of verrichte leveringen.  

g. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de navolgende  werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van Hous  doch draagt de opdrachtgever daar zorg voor:  

  • grond, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-,  stucadoors-, schilders-, en stofferingswerk of andere bijkomende werken van  welke aard dan ook;  
  • meerdere hulp voor het verplaatsen van stukken welke stukken redelijkerwijs  niet door twee mensen te hanteren zijn;  
  • het tijdens de duur van het werk, in de directe nabijheid van het uit te voeren  werk, ter beschikking stellen van een droge, verwarmde, verlichte en  afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang, zodat deze kan dienen  als onderkomen voor het personeel van Hous, met inbegrip van  toiletgelegenheid én voor het opslaan van de te verwerken materialen,  gereedschappen en persoonlijke eigendommen;  
  • aansluitingsmogelijkheid voor elektrische machines, verlichting, verwarming,  gas, leidingwater en rioolafwatering; de kosten van verbruik zijn voor rekening  van opdrachtgever.  

h. Opdrachtgever erkent het belang van Hous om de overeengekomen werkzaamheden  in één doorlopend uitvoeringsproces onbelemmerd te kunnen verrichten. Hous hoeft  – behoudens expliciet andersluidende schriftelijke afspraak – geen werkzaamheden  van derden toe te staan. Een eventuele toestemming daarvoor kan door Hous te allen  tijde worden ingetrokken. 

i. Indien niettemin op basis van door Hous gegeven toestemming werkzaamheden door  de opdrachtgever danwel door derden geschieden, rust op Hous geen  coördinatieverplichting en het tegendeel daarvan mag niet worden afgeleid uit  eventuele feitelijke door Hous gemaakte werkafspraken; Hous is nimmer aansprakelijk  voor schadelijke gevolgen van slechte of het ontbreken van coördinatie doch kan in  tegendeel zelf haar eventuele daaruit voortvloeiende schade op de opdrachtgever  verhalen.  

6. Meer-/minderwerk  

a. De prijsvorming is gebaseerd op de door Hous aangeboden c.q. met Hous  overeengekomen werkzaamheden en leveringen.  

b. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in de door  Hous te verrichten werkzaamheden en/of leveringen danwel in de uitvoeringswijze  van het werk. Dergelijke wijzigingen zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het  gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Hous en van de  opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een  schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijzigingen op degene die de aanspraak  maakt. Hous hoeft zodanig bewijs echter niet bij te brengen wanneer de  opdrachtgever de noodzaak tot de prijsverhoging uit zichzelf redelijkerwijs had  moeten begrijpen.  

c. Door Hous te maken meerdere kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld  om, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hiervan is in ieder  geval sprake als de werkzaamheden buiten de schuld van Hous om worden verzwaard  danwel wanneer er overheidsvoorschriften van kracht zijn geworden die tot een  aanpassing van de prestatie leiden.  

d. Verrekening van meer- en minderwerk vindt voorts plaats in geval van afwijkingen van  de bedragen van stelposten en van verrekenbare hoeveelheden. Bij de ten laste van  stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Hous berekende prijzen  respectievelijk door haar gemaakte kosten, te verhogen met een  aannemersvergoeding van 10%.  

e. In geval van meerwerk is Hous bevoegd om – tenzij uit haar meerwerkofferte een  andere regeling blijkt – 50% van betreffende meerwerkpost vóór uitvoering te  factureren. Het resterende deel van de meerwerkpost zal door Hous hetzij terstond na  gereedkomen van het meerwerk, hetzij bij de eindafrekening van het werk worden  gefactureerd.  

f. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds  verrekende en nog te verrekenen meer-/minderwerk per saldo leidt tot een  minderwerkbedrag ten opzichte van de oorspronkelijke aanneemsom, heeft Hous  recht op een bedrag gelijk aan 15% van bedoeld saldo minderwerk.  

7. Bouwtijd 

a. Onder bouwtijd wordt verstaan de in de aanbieding/offerte danwel overeenkomst  bepaalde termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd. Deze  overeengekomen bouwtijd geldt steeds als een streeftermijn c.q. streefdatum en geldt  nimmer als fatale (verzuim)termijn. Wijziging daarin kan door Hous naar bevind en 

behoefte plaatsvinden. Dit geeft nimmer enige aanspraak van opdrachtgever jegens  Hous.  

b. De bouwtijd gaat in op de datum die als startdatum tussen partijen is  overeengekomen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Hous tijdig vóór de  startdatum kan beschikken over het bouwterrein, de vergunningen, tekeningen en  overige door opdrachtgever te verrichten verstrekkingen.  

c. Voor zover niettemin, in afwijking van het bepaalde hierboven sub a, enige termijn  tussen partijen alsnog – mits schriftelijk – als bindend wordt vastgelegd, heeft Hous  recht op verlenging van zodanige termijn in geval van overmacht danwel vertraging  door oorzaken die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen. In geval – behoudens  bedoeld recht op bouwtijdverlenging – zodanige strikt afgesproken bouwtijd door  Hous wordt overschreden, zal door Hous aan de opdrachtgever ten titel van  gefixeerde schadevergoeding € 100,00 per werkdag verschuldigd zijn.  

8. Oplevering 

a. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien de door Hous te verrichten  werkzaamheden en leveringen gereed zijn en op de dag dat het werk ter beschikking  van de opdrachtgever kan worden gesteld. Hous zal die datum tijdig tevoren aan de  opdrachtgever melden.  

b. Voor het werk geldt – behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding – een  onderhoudstermijn van 30 dagen. Restpunten die gevoeglijk in de onderhoudstermijn  kunnen worden hersteld, kunnen geen reden zijn voor de opdrachtgever om de  oplevering te weigeren. Ook eventueel door derden nog te verrichten  werkzaamheden kunnen aan de oplevering niet in de weg staan.  

c. Voorts wordt het werk geacht te zijn opgeleverd indien dit door de opdrachtgever in  gebruik wordt genomen, hieronder mede te verstaan ten behoeve van diens eigen  afbouw- of andere werkzaamheden van derden. De dag van ingebruikneming geldt  als datum van oplevering.  

d. Eventuele restpunten en voorbehouden zijdens de opdrachtgever dienen specifiek en  schriftelijk aan Hous kenbaar te worden gemaakt op de dag van oplevering, bij  gebreke waarvan het werk als onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard  wordt beschouwd. Opdrachtgever wordt geacht het werk (in ieder geval) op de dag  van oplevering grondig te controleren, zulks ter voorkoming van ieder misverstand;  klachten achteraf na deze datum zullen – behoudens voor zover het verborgen  gebreken betreft – niet worden aanvaard.  

9. Prijzen 

a. De door Hous opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding/offerte danwel totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en  prijsfactoren, met inbegrip van loonsommen, berekend op basis van de bij Hous  geldende normale arbeidstijden.  

b. Hous is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen wanneer één of meer van  de volgende omstandigheden zich na aanbieding of totstandkoming van de  overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, van diensten die voor  de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege, stijging van verzend- en  transportkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, andere met  arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, of in het algemeen omstandigheden die met  een en ander vergelijkbaar zijn.  

c. Hous is tevens gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen indien de  opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen aanbieding/offerte  danwel overeenkomst aanbrengt. Hous zal binnen de grenzen van het redelijke aan  deze wijzigingen meewerken indien de inhoud van de door haar te verrichten  prestatie niet, althans niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen  prestatie.  

d. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren  waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is danwel door factoren welke ingevolge  het bepaalde in de overeenkomst en in de onderhavige voorwaarden niet voor risico  van Hous komen, heeft Hous het recht om de daaruit voortvloeiende schade en  (stagnatie)kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De stagnatiekosten  per kalenderdag worden gefixeerd op een tijdsevenredige verdeling van 20% van de  aanneemsom over het aantal kalenderdagen van de bouwtijd, behoudens de  aanspraak van Hous op eventueel werkelijke hogere schade. Indien de verstoring van  het proces beperkt blijft tot efficiencyverliezen worden deze naar redelijkheid bepaald  aan de hand van een percentage van de stagnatiekosten per dag. Facturering vindt  plaats overeenkomstig het bepaalde voor de facturering van meer-/minderwerk in  artikel 6 sub e.  

10. Retourzendingen 

a. Tenzij anders is overeengekomen, worden aan de opdrachtgever geleverde goederen  niet teruggenomen. Indien retourzending wel wordt overeengekomen, komen de  kosten daarvan geheel voor rekening van de opdrachtgever. Hous is gerechtigd de  goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever ter beschikking te houden  c.q. te doen houden door derden danwel – geheel naar eigen bevind van zaken – deze  te (doen) vernietigen. In zodanig geval is Hous niet aansprakelijk. Hous zal niettemin  de opdrachtgever tijdig tevoren hiervoor waarschuwen.  

11. Facturering en betaling 

a. Facturering door Hous geschiedt op basis van de termijnregeling volgens de  overeenkomst. Indien geen termijnregeling is overeengekomen, zal Hous éénmaal per  week factureren naar rato van de vordering der werkzaamheden. Facturering van  meer-/minderwerk, van stagnatiekosten en van hetgeen overigens aan Hous toekomt,  geschiedt overeenkomstig het bepaalde hierboven in artikel 6 sub e.  

b. Na de oplevering zal Hous zo spoedig mogelijk haar eindafrekening opstellen en  betreffende factuur aan de opdrachtgever toezenden.  

c. Betaling van facturen dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum zonder  enige korting of verrekening. Een betaling geldt als ontvangen zodra het bedrag is  bijgeschreven op één van de bankrekeningen van Hous. Bij gebreke van tijdige  betaling raakt de opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een afzonderlijke  ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is vanaf die datum een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand over het nog  openstaande bedrag van de factuur c.q. facturen.  

d. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor  rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen  tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een  minimum van € 150,00 te vermeerderen met de BTW.  

e. Indien de opdrachtgever met de betaling van enige factuur in verzuim is, heeft Hous  tevens het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende  overeenkomsten op te schorten, totdat die betaling is geschied.  

f. Hous heeft te allen tijde het recht om van de opdrachtgever een genoegzame  zekerheidsstelling te verlangen. Mocht de opdrachtgever niet binnen de door Hous  gestelde termijn overgaan tot het daadwerkelijk stellen van de verlangde zekerheid,  dan is Hous bevoegd om hetzij de uitvoering van de werkzaamheden te schorsen,  hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen. De aan de schorsing verbonden  kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de  gevraagde zekerheid stelt, laat dit onverlet zijn verplichting om de facturen van Hous  overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden  tijdig te voldoen.  

12. Opschorting en ontbinding 

a. Hous is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de  overeenkomst te ontbinden indien  

  • de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig  nakomt;  
  • na het sluiten van de overeenkomst aan Hous ter kennis gekomen  omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn  verplichtingen niet na zal komen;  
  • indien de opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt danwel de zeggenschap  daarover aan een ander overdraagt, tenzij de opdrachtgever schriftelijk met  bewijsstukken aannemelijk maakt dat de uitvoering van deze overeenkomst  geen nadeel daarvan ondervindt;  
  • de opdrachtgever niet de door Hous verlangde zekerheid stelt;  
  • het faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever is/wordt  aangevraagd;  
  • indien aan de zijde van Hous sprake is van overmacht als omschreven in deze  algemene voorwaarden artikel 13.  

b. Hous is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er zich  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat van haar onmogelijk danwel  naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (langer) kan worden gevergd dat  zij de overeenkomst nakomt.  

c. De opschorting of ontbinding vindt plaats door schriftelijke mededeling daarvan door  Hous aan de opdrachtgever.  

d. Hous behoudt in het geval van opschorting of ontbinding van de overeenkomst  steeds het recht om op vergoeding door opdrachtgever van alle reeds ontstane alsmede nog komende schade alsmede betaling van alle facturen en van hetgeen zij  overigens krachtens deze overeenkomst te vorderen heeft.  

13. Overmacht  

a. Waar in onderhavige algemene voorwaarden naar het begrip ‘overmacht’ wordt  verwezen, wordt hieronder – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie  wordt begrepen – tevens verstaan elke omstandigheid buiten de wil of toedoen van  Hous die van dien aard is dat gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst  onder overigens gelijkblijvende condities redelijkerwijs niet van Hous kan worden  verlangd.  

b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: omstandigheden welke redelijkerwijs  de nakoming van de overeenkomst – tijdelijk danwel definitief – onmogelijk maken  zoals: een vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, transportmoeilijkheden,  slechte weersomstandigheden, mechanische en andere buiten Hous’ schuld om  optredende storingen in haar bedrijf, brand, werkstaking, molest, oproer,  atoomkernreacties en oorlog.  

14. Annulering 

a. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert heeft  Hous recht op alle tot dat moment verrichte werkzaamheden en gedane leveringen,  vermeerderd met alle kosten van reeds gedane inkoop alsmede vermeerderd met  25% van het nog resterende deel van de aanneemsom voor zover dit gedeelte nog  niet is geproduceerd (hetzij door Hous zelf, hetzij door onderaannemers c.q.  leveranciers geleverd).  

b. Tevens dient de opdrachtgever aan Hous te vergoeden alle verdere schade en kosten  die Hous in het kader van de voortijdige beëindiging van de opdracht heeft moeten  maken of nog dient te maken.  

15. Reclame en garantie 

a. Reclames geven geen recht tot opschorting van betaling.  

b. Hous is niet aansprakelijk voor aantasting van gebouwen van opdrachtgever danwel  aantasting van materialen en/of andere goederen van opdrachtgever als gevolg van  door Hous aangebrachte apparatuur, voorzieningen, installaties en de inwerking  daarvan danwel andere door de werkzaamheden en leveringen van Hous  veroorzaakte schade.  

c. Na de dag van oplevering is Hous niet meer aansprakelijk voor het werk behoudens  voor zover zich daarin een verborgen gebrek voordoet. Daarvan is sprake indien het  werk of enig onderdeel daarvan qua uitvoering door schuld van Hous, van haar  leverancier of onderaannemer, een gebrek bevat dat door de opdrachtgever  redelijkerwijs tijdens de uitvoering van het werk danwel bij de grondige controle bij  de oplevering, niet eerder onderkend had kunnen worden en aan Hous van dat  gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.  

d. In geval Hous krachtens het sub c bepaalde aansprakelijk is, is Hous verplicht om de  gebreken waarvoor Hous aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op  te heffen. In geval de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding, komt de opdrachtgever  niet het recht toe om herstel te vorderen maar heeft Hous het recht om een redelijke  schadevergoeding te betalen.  

e. Behoudens de verplichting tot herstel als omschreven sub d rusten op Hous geen  verdere verplichtingen, met name niet tot het vergoeden van gevolgschade,  bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of  verlies van goederen.  

f. Voor zover in afwijking van vorenstaande in rechte niettemin een verdergaande  aansprakelijkheid van Hous wordt vastgesteld, zal deze aansprakelijkheid nimmer  verder reiken dan tot een bedrag ter grootte van 25% van de tussen Hous en  opdrachtgever overeengekomen aanneemsom.  

g. Elke aansprakelijkheid van Hous uit hoofde van de overeenkomst vervalt en de  rechtsvordering uit hoofde van aanspraken van de opdrachtgever jegens Hous is niet  ontvankelijk na een verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop het werk als  opgeleverd wordt beschouwd danwel de overeenkomst door ontbinding of  annulering danwel op welke andere wijze ook is beëindigd.  

16. Risico-overgang 

a. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen in het kader van de uitvoering van  de opdracht door Hous ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de  opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard  dan ook, die kunnen voorkomen aan deze materialen, onderdelen of gereedschappen,  zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging; onverminderd de  bevoegdheid van de opdrachtgever om aan te tonen dat de schade is veroorzaakt  door Hous.  

b. Niettemin blijven op het werk aangevoerde onderdelen en materialen, voor zover  deze niet zijn verwerkt, eigendom van Hous zolang de opdrachtgever niet volledig  aan zijn betalingsverplichtingen jegens Hous heeft voldaan. Hous heeft tevens in  zodanig geval het recht om reeds geleverde en in het werk aangebrachte onderdelen  en materialen alsnog daaruit te verwijderen en tot zich te nemen.  

17. Geschillenregeling  

a. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.  

b. Alle geschillen worden voorgelegd aan en beslecht door arbitrage overeenkomstig de  statuten en verdere regelen van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze  gelden op de datum van het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever.  

c. In afwijking van het gestelde sub b heeft Hous het recht om, naar eigen afweging,  eventuele vorderingen jegens en geschillen met de opdrachtgever voor te leggen aan  de burgerlijke rechter. In zodanig geval is bij uitsluiting bevoegd om van het geschil  kennis te nemen: de rechter van de vestigingsplaats van Hous, tenzij Hous besluit dat  het geschil kan worden voorgelegd aan de rechter welke volgens de wettelijke  competentieregeling bevoegd is.